Tạo crosstab (pivot) table lệnh SUM (CASE WHEN...) AS...


Tạo pivot table từ mã lệnh trong chương trình C# trên cơ sở dữ liệu MySQL (sử dụng SUM (CASE WHEN...) AS...)

C#
string sql="";
int i=0;
sql="SUM(CASE WHEN (month(ordermonth)=" + DateTime.Parse((dt.Rows[i]["ORDERMONTH"].ToString())).Month
    + " AND year(ordermonth)=" + DateTime.Parse((dt.Rows[i]["ORDERMONTH"].ToString())).Year
    + ") THEN quantity ELSE 0 END)AS " + DateTime.Parse((dt.Rows[i]["ORDERMONTH"].ToString
())).Month +"_"
    + DateTime.Parse((dt.Rows[i]["ORDERMONTH"].ToString())).Year;
//...
"SELECT item, " + sql + " FROM tableorder ... GROUP BY item...";
//Lưu ý GROUP BY

Copy »

Tạo pivot table từ mã lệnh trong chương trình VB trên cơ sở dữ liệu Access (sử dụng SUM(IIF ...) AS...):

VB
Dim sql As String
Dim i As Integer
sql=""
i=0
sql ="SUM(IIF(MONTH(ordermonth)=" & Month(dt.Rows(i)("ordermonth")) &
" AND YEAR(ordermonth)=" & Year(dt.Rows(i)("ordermonth")) &
", orderqty , Null)" &
") AS " & Month(dt.Rows(i)("order_month")) & "_" & Year(dt.Rows(i)("ordermonth"))
'...
"SELECT item, " + sql + " FROM tableorder ... GROUP BY item..."
'Lưu ý GROUP BY

Copy »


Keywords: Tạo crosstab (pivot) table lệnh SUM (CASE WHEN...) AS

TOP