Hiện form trong C#


Sử dụng Form.Show() để hiển thị form trong C#. Cần thiết kiểm tra xem form đã đang mở hay chưa.

Sử dụng FormCollection để duyệt qua tên các form đang mở, form cần hiện có tên "frmUploadFile":

FormCollection fc = Application.OpenForms;
bool found = false;

foreach (Form frm in fc)
{
    if (frm.Name == "frmUpLoadFile")
    {
        found = true;
        frm.Show();
        frm.Focus();
        break;
    }
}
if (!found)
{
    frmUpLoadFile f = new frmUpLoadFile();
    f.Show();
}

Copy »


Keywords: Hiện form trong C#

TOP