Thêm event handler từ mã chương trình


Phần này giới thiệu cách viết thêm một trình xử lý sự kiện nào đó bằng mã code. C# sử dụng += để khai báo một trình xử lý sự kiện cho một đối tượng đã được định nghĩa.

C#:

this.dgview.KeyDown += new KeyEventHandler(this.dgview_KeyDown);

Copy »

Trong khi đó Visual Basic sử dụng AddHandler cùng với AddressOf để tham chiếu thực hiện chương trình.

VB:

AddHandler btnClose.Click, AddressOf Me.btnClose_Click

Copy »


Keywords: Thêm event handler từ mã chương trình

TOP