Kiểm tra giá trị Null và DBNull.Value trong DataGridView


Kiểm tra giá trị Null trong DataGridView

C#:

Đối với cell xác định (không phải dòng mới):

DataGridView dgv = new DataGridView;
if (dgv.Rows[i].Cells[j].Value==DBNull.Value)
    {
    //...
    }

Copy »

Trường hợp Row[i] là dòng trống thì cần kiểm tra Row[i]!=null

DataGridView dgv = new DataGridView;
if (dgv.Rows[i].Cells[j].Value!=null)
{
    if (dgv.Rows[i].Cells[j].Value==DBNull.Value)
        {
        //...
        }
}

Copy »

Hoặc sử dụng IsNewRow để kiểm tra nếu là dòng mới thêm vào:

VB:
If (Not Me.dgv.CurrentRow.IsNewRow) Then
'...
End If

'hoặc là

If Not IsNothing(Me.dgv.CurrentRow.Cells("PO_NUMBER").Value) Then
    If Not String.IsNullOrEmpty(Me.dgv.CurrentRow.Cells("PO_NUMBER").Value.ToString()) Then
    '...
    End If
End If

Copy »


Keywords: Kiểm tra giá trị Null trong DataGridView

TOP