Copy cơ sở dữ liệu MySQL ra file .sql (Copy database)


 • >mysqldump a> dump.sql
 • >mysqladmin create b
 • >mysql b< dump.sql

Ví dụ dưới đây copy cơ sở dữ liệu skydoc_db_mysql ra file có tên copyofskydoc.sql

Thực hiện trên MySQL Server 8.0

 • Chạy cmd.exe
 • Chuyển về thư mục ...\bin\
 • Gõ lệnh mysqldum -u root -p skydoc_db_mysql>copyofskydoc.sql
 • Máy sẽ hỏi: Enter password. Bạn cần nhập password để kết nối trước khi lệnh sao chép được thực hiện
 • Copy cơ sở dữ liệu MySQL ra file .sql

  Để nhập một file .sql vào cơ sở dữ liệu trong MySQL Command Line: chẳng hạn nhập vào cơ sở dữ liệu mới tên skydoc_db_mysql_new

  mysql>

  mysql>create database skydoc_db_mysql_new;

  mysql>use skydoc_db_mysql_new;

  mysql>source copyofskydoc.sql;

  Copy cơ sở dữ liệu MySQL từ server, vào Cpanel trong PhpMyAdmin chọn export để tạo file .sql ra thư mục gốc.


  Keywords: Sao chép cơ sở dữ liệu MySQL từ dòng lệnh sử dụng mysqldump, mysqladmin và mysql. Copy cơ sở dữ liệu mysql.

  TOP