Kết nối cơ sở dữ liệu MS Access


File dữ liệu trong Access là cosodulieu.mdb, nằm trong thư mục hiện thời. Password truy cập là 12345678.
VB:
Imports System.ComponentModel
Imports System
Imports System.IO
Dim conn As OleDb.OleDbConnection
conn = New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|cosodulieu.mdb; Jet OLEDB:Database password='12345678'")
conn.Open()

Copy »

Kiểm tra lỗi khi kết nối cơ sở dữ liệu, sửa câu lệnh như sau:
Try
    conn.Open()
Catch e As OleDb.OleDbException
    Dim i As Integer
    For i = 0 To e.Errors.Count - 1
        MessageBox.Show(e.Errors(i).Message)
    Next
End Try

Copy »

VB.NET:
dim connv=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connv.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=D://vhosts/webpage.vn/httpdocs/db/cosodulieu.mdb; Jet OLEDB:Database Password='12345678';")

Copy »


Keywords: Kết nối cơ sở dữ liệu MS Access VB, VB.NET

TOP