Font và font size trong DataGridView


Để thay đổi font và kích thước chữ cho toàn bộ DataGridView sử dụng DataGridView.Font= new Font("Arial", 8).

C#:
DataGridView dgv = new DataGridView();
//...
dgv.Font = new Font("Arial", 8);

Copy »

Thay đổi cho chỉ các ô trong DataGridView sử dụng DataGridView.DefaultCellStyle.Font

Thay đổi cho chỉ các tiêu đề các cột trong DataGridView sử dụng DataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font


Keywords: Font và font size trong DataGridView

TOP