Duyệt các ô trong 1 dòng trong DataGridView


Duyệt các ô trong 1 dòng trong DataGridView

C#:
//Duyệt các ô trên dòng hiện thời,
//chuyển font chữ ô có giá trị <0 sang màu đỏ
DataGridView dgv = new DataGridView();
//...
for (int i=0; i<=dgv.Columns.Count-1; i++)
{
    if (dgv.CurrentRow.Cells[i].Value<0)
    {
        dgv.CurrentRow.Cells[i].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Red;
    }
}

Copy »


Keywords: Duyệt các ô trong 1 dòng trong DataGridView

TOP