Copy dữ liệu từ (toàn bộ) DataGridView sang DataTable

VB:
Dim dgv As New DataGridView
Dim dt As New DataTable
dt = CType(dgv.DataSource, DataTable).Copy()

Copy »

C#:
DataGridView dgv = new DataGridView();
DataTable dt = new DataTable();
dt = (DataTable)dgv.DataSource;

Copy »

Nếu dgv không chứa dữ liệu việc chuyển đổi không thành công.

  • Thêm lệnh kiểm tra dgv.Rows.Count>0
  • Hoặc nếu dgv đang có liên kết với BindingSource bs: bs.Count>0. Trong trường hợp này ta thay CType(dgv.DataSource, DataTable).Copy() bằng CType(bs.DataSource, DataTable).Copy().

Keywords: Copy DataGridView sang DataTable

TOP