Chọn ô mặc định trong DataGridView


Chọn ô mặc định trong DataGridView
C#:
DataGridView dgvdetail = new DataGridView;
dgvdetail.CurrentCell = dgvdetail.Rows[0].Cells[2];     
    

Copy »


Keywords: Chọn ô mặc định trong DataGridView

TOP