Tạo form và nhập liệu qua form trong MS Access


Hai cách tạo form trong access:

- Tạo một form trắng: bằng cách bấm vào Forms trong cửa sổ màn hình Objects và chọn Create form in Design view.

- Tạo một form với cấu trúc dữ liệu đã có sẵn là các table hay query: bấm vào Create form by using wizard.

Form là một cửa sổ màn hình do người dùng định nghĩa. Có thể tạo nhiều form riêng biệt cho các nhiệm vụ khác nhau và cũng có thể sử dụng form để duyệt toàn bộ dữ liệu ở dạng datasheet. Các đối tượng trong form là nút lệnh Button, ô nhập liệu văn bản TextBox, dòng văn bản Label và các form khác lồng trong form. Để hiện được dữ liệu trong các đối tượng này, sau khi định nghĩa nó trên form bạn cần định nghĩa Properties bằng cách bấm phải vào đối tượng và duyệt qua Data>Control Source.

Phần này sẽ hướng dẫn bạn 2 cách tạo trên, từ đó bạn cũng biết cách chỉnh sửa hay thêm bớt các đối tượng trong form.

1) Toolbox là nơi chứa các đối tượng có thể chèn vào form. Nếu không nhìn thấy trên màn hình, bấm vào View>Toolbox.

 • Label: Dòng văn bản
 • Textbox: Ô nhập văn bản
 • Group Option: Khung chứa các lựa chọn options. Chọn một trong số các lựa chọn. Nếu chọn nhiều hơn 1 thì sử dụng Checkbox.
 • Toggle button: phím tương ứng với trạng thái bật/tắt.
 • Option button: Các nút lựa chọn, cần phải nằm trong khung Group Option.
 • Checkbox: Các lựa chọn tùy ý.
 • Combobox: Menu lựa chọn mở rộng xuống dưới.
 • Listbox: Bảng liệt kê giá trị.
 • Command button: Nút lệnh.
 • Image: Ảnh.
 • Subform: Form con trong form.
 • Các mục khác...

Bấm vào đối tượng trong Toolbox, sau đó di chuột vào trong phạm vi form, bấm giữ chuột để vẽ hình chữ nhật.

Access: Tạo form và nhập liệu qua form trong MS Access
TOP