Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access


Trước khi tạo biểu thức trong query hãy tạo thêm một Query mới từ query DONDATHANGTHEOKHACHHANG và 2 table SANPHAM và DONDATHANGCHITIET:

Access: Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access

Cần thiết phải tạo thêm một trường mới Thanhtien mà giá trị của nó bằng Soluong x DongiaTieuchuan. Ta thực hiện bằng cách bấm chuột phải vào dòng field trong khung đánh dấu đỏ, chọn Build:

Access: Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access

Trong cửa sổ Expression Builder, gõ vào Thanhtien: sau đó bấm kép vào trường Soluong, gõ vào *, bấm kép vào DongiaTieuchuan, cuối cùng nhấn OK:

Access: Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access

Chạy query ta có màn hình dưới đây. Ghi lại với tên DONDATHANGTHEOKHACHHANG_CHITIET.

Access: Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access
Access: Định nghĩa biểu thức trong Query trong MS Access
TOP