Định nghĩa Query trong MS Access


Query thực chất là yêu cầu dữ liệu thực hiện trên một hoặc nhiều table và trên một hay nhiều query khác. Nó thực chất không chứa dữ liệu và nó chỉ chứa các yêu cầu dữ liệu còn dữ liệu thực sự nằm trong các Table.

1) Tạo query đầu tiên DONDATHANGTHEOKHACHHANG

Trong cửa sổ Objects bấm vào Queries> Create query in Design View. Trong cửa sổ Show Table bấm vào tabl Table và bấm kép vào KHACHHANG và DONDATHANG.

Ta thấy quan hệ dữ liệu giữa 2 table đã được định nghĩa từ Relationships

Access: Định nghĩa Query trong MS Access

Chọn MaDH, MaKH từ table DONDATHANG và TenKH từ table KHACHHANG như hình dưới. Bấm vào (1) để xem kết quả và ghi lại Query dưới tên DONDATHANGTHEOKHACHHANG.

Access: Định nghĩa Query trong MS Access

Trong hình trên đây ta thấy trường MaKH trong table DONDATHANG sử dụng chức năng Loolup để hiển thị thông tin MaKH và TenKH khi người sử dụng bấm vào ô MaKH. Nếu bạn chưa cài đặt thì mở table DONDATHANG trong cửa sổ Design View, bấm vào trường MaKH, chọn Lookup và cài đặt các giá trị như trong khung màu đỏ:

Access: Định nghĩa Query trong MS Access

Để định nghĩa Row Source, bấm vào ... bên phải ta chuyển sang cửa sổ SQL Satement: Query Builder:

Access: Định nghĩa Query trong MS Access
TOP