Định nghĩa quan hệ dữ liệu Relationships trong MS Access


Quan hệ dữ liệu là mối liên hệ được thiết lập dựa trên các giá trị của các trường trong các bảng dữ liệu khác nhau. Đây là các ràng buộc mà người sử dụng muốn đặt ra nhằm đảm bảo các dữ liệu sẽ tuân thủ các điều kiện này.

Để minh họa điều này ta cần tạo nhanh một table có tên DONDATHANGCHITIET với lưu ý là các table KHACHHANG, SANPHAM và DONDATHANG đã được tạo trước đó trong (Xem lại »).

Access: Định nghĩa quan hệ dữ liệu trong MS Access

Tới đây ta đã có 4 Table sau:

1. KHACHHANG

2. SANPHAM

3. DONDATHANG

4. DONDATHANGCHITIET

Chọn Tools>Relationships, trong cửa sổ Relationships bấm phím chuột phải chọn Show Tables, chọn tab Table sau đó nháy kép vào tên của 4 bảng phía trên ta có:

Access: Định nghĩa quan hệ dữ liệu trong MS Access

Tạo quan hệ đầu tiên giữa 2 table: KHACHHANG và DONDATHANG: Ta muốn khi tạo các đơn đặt hàng thì MaKH đã được định nghĩa trong KHACHHANG, và vì một MaKH có thể tạo ra nhiều MaDH khác khau ta sẽ chọn kiểu quan hệ One-To-Many

Bấm vào MaKH trong DONDATHANG và giữ chuột, sau đó rê qua MaKH trong KHACHHANG sau đó nhả chuột.

Access: Định nghĩa quan hệ dữ liệu trong MS Access

Bấm Join Type: và chọn Include ALL records from 'DONDATHANG' and only those records from 'KHACHHANG' where the joined fields are equal:

Access: Định nghĩa quan hệ dữ liệu trong MS Access

Làm tương tự với DONDATHANG và DONDATHANGVHITIET trên MaKH, và DONDATHANGVHITIET và SANPHAM trên MaSP ta có:

Access: Định nghĩa quan hệ dữ liệu trong MS Access
TOP