Làm thế nào để in tên, kiểu và độ dài các trường (cột) trong Access


  • Mở cơ sở dữ liệu. Chọn Database Tools
  • Chọn Database Documenter
  • Chọn table cần in
  • Chọn options: Trong mục Include for Fields chọn Names, Types, and Sizes

Từ version 2007 trở về sau.


Keywords: Làm thế nào để in tên, kiểu và độ dài các trường (cột) trong Access

TOP