EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel - Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán


Khi copy văn bản từ Word sang bảng tính Excel xem các dữ liệu là văn bản và không tự động chuyển sang số. Vì thế để tính toán các số liệu này ta cần chuyển chúng sang số. Phần này giới thiệu cách sử dụng hàm VALUE(...) và hàm SUBSITITUE(...) để chuyển văn bản số thành số.

Excel: Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

1) Trường hợp văn bản số chỉ có dấu phân cách (.)

Sau khi copy vào bảng tính ô A1, đánh công thức sau vào A2: = SUBSTITUTE(A1,".","") để thay dấu chấm bằng chuỗi rỗng ta thu được văn bản toàn là ký tự số:

Excel: Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

Đổi chuỗi trên sang số sử dụng hàm VALUE. Đánh vào ô A2= VALUE(SUBSTITUTE(A1,".","")) ta có:

Excel: Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

2) Trường hợp văn bản số chứa cả dấu chấm và dấu thập phân (dấu phẩy)

Giả sử văn bản số là 1.002.050,37 như sau:

Excel: Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

2.1) Đánh vào A2= SUBSTITUTE(A1,".","") để loại bỏ dấu chấm.

2.2) Đánh vào A2= SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,".",""),",",".") để thay dấy phẩy bằng dấu chấm.

2.3) Đánh vào A2= VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,".",""),",",".")) để có kết quả là số cần tìm.

Giả sử văn bản số là 1.002.050,37 như sau:

Excel: Hướng dẫn copy số từ Word qua Excel để tính toán

Lưu ý:

-Mục 2.3 sử dụng SUBSTITUTE(...) lồng nhau.

TOP