EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 3
Excel - Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel


Trong ví dụ trước Sử dụng hàm SUMIF ta đã biết cách tổng hợp số liệu đông phục theo các cỡ khác nhau từ các phân xưởng sản xuất trong cùng một nhà máy. Phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Consolidate nằm trong Data>Consolidate... để tổng hợp số liệu từ nhiều file nguồn khác nhau.

Consolidate tổng hợp số liệu theo tiêu đề cộttiêu đề hàng, vì thế các file nguồn cần được thiết kế sao cho cấu trúc bảng dữ liệu càng gần với bảng tổng hợp thì càng tốt.

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

Ví dụ sau đây minh họa cụ thể cách sử dụng Consolidate để tổng hợp số liệu từ 3 files excel khác nhau. Các file đó là:

- Đơn vị ĐL1.xls

- Đơn vị ĐL2.xls

- Đơn vị ĐL3.xls

Đây là các file báo cáo của 3 đơn vị. Để ý thấy các đơn vị có một số sản phẩm chung và một số thì không, có đơn vị có đủ 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 trong khi có đơn vị chỉ có số liệu cho 2 tháng. Để bắt đầu hãy mở các file báo cáo này và một file mới (như hình dưới) để chuẩn bị thực hiện với Consolidate (kiểm tra danh sách các file đã mở bằng cách bấm vào menu Window.

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

1) Chọn file Book1.xls là file tổng hợp dữ liệu.

2) Bấm Data>Consolidate..., khi cửa sổ hiện ra thực hiện như sau: 1- chọn hàm cần tính và trong trường hợp này là hàm tính tổng SUM, 2- chọn vùng dữ liệu có chứa cả tên hàng và cột trong file "Đơn vị ĐL1.xls" (lưu ý file "Đơn vị ĐL1.xls đã được mở trước đó nên không cần bấm vào Browse mà chỉ cần bấm chuyển sang cửa sổ của file đó Window>Đơn vị ĐL1.xls, 3- bấm Add để lưu lại cho file thứ nhất, 4- đánh dấu vào hàng và cột vì trong trường hợp này nội dung hàng và cột trong 3 file là khác nhau, 5- chọn lưu lại công thức liên kết, 6- chỉ nhấn OK khi đã chọn xong cả 3 file (cách làm giống như với file đầu tiên).

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

3) Thực hiện các bước trong 2 với hai báo cáo còn lại. Sau khi thực hiện xong ta có:

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

4) Nhấn OK để kết thúc Consolidate.

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel

Nhấn tab 2 để xem chi tiết, nhấn 1 để thu gọn.

Hướng dẫn cách sử dụng Consolidate trong Excel
Lưu ý: Mỗi khi người sử dụng mở file tổng hợp Excel sẽ hỏi người dùng xem có cập nhật số liệu mới hay không: chọn Update để cập nhật thay đổi gần nhất.
TOP