EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel - Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại

Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại - Sử dụng Copy/Paste Special và sử dụng hàm Transpose

Khi cần đảo số liệu từ hàng thành cột ta sử dụng chức năng Copy và Paste Special để thực hiện. Copy thực hiện như bình thường, khi Paste Special ta đánh dấu Transpose để thực hiện việc hoán chuyển dữ liệu. Chi tiết các bước thực hiện như sau:

1) Bôi đen vùng dữ liệu cần thực hiện.

2) Bấm Edit>Copy hoặc bấm chuột phải chọn Copy.

3) Chọn ô cần chuyển dữ liệu tới.

4) Bấm Edit>Paste Special đánh dấu Transpose, nhấn OK để kết thúc.

Trước khi thực hiện đảo dữ liệu:

Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại

Sau khi thực hiện đảo dữ liệu:

Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại

Đảo dữ liệu sử dụng hàm TRANSPOSE

Nếu sử dụng hàm viết sẵn TRANSPOSE (bảng_số_liệu) ta cũng có kết quả như trên, nhưng kết quả trả về khi dùng TRANSPOSE là mảng array và các giá trị của nó tham chiếu đến bảng số liệu gốc, nghĩa là nếu thử thay đổi giá trị nào đó trong dữ liệu gốc thì nó cũng tự động thay đổi theo.

Các lưu ý khi thực hiện hàm TRANSPOSE

1) Bôi đen các ô trắng cần chuyển dữ liệu tới. Số hàng và số cột phải đúng với mong muốn từ kết quả. Thí dụ bảng dữ liệu gốc gồm 3 hàng và 5 cột thì bạn cần bôi các ô đích 5 hàng và 3 cột.

2) Sau khi bôi đen, không sử dụng chuột mà đánh vào =transpose(A2:D6) lưu ý không nhấn Enter.

3) Nhấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ENTER.

4) Vì kết quả là array nên nếu muốn xóa bạn cần xóa toàn bộ array.

Sau khi gõ và công thức (không nhấn Enter):

Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại

Sau khi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER:

Đảo dữ liệu hàng thành cột và ngược lại
TOP