EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1

Tìm các ô có cùng giá trị (giá trị lặp)

Làm thế nào để tìm các ô có cùng giá trị (giá trị lặp) trong cột bằng COUNTIF

=COUNTIF($B$3:$B$14, B3)
 • $B$3:$B$14: Dữ liệu dạng cột cần khảo sát
 • B3: Điều kiện kiểm tra (giá trị 1 ô)
 • Thí dụ: =COUNTIF($B$3:$B$14, B3) sẽ kiểm tra và đếm số lần xuất hiện giá trị trong A2 trong các ô trong cột A từ A2 đến A100
 • Trong thực tế khi phải làm việc với một danh sách dài bạn cần phải kiểm tra xem trong danh sách có giá trị trùng nhau hay không. Thí dụ trong danh sách thưởng hàng năm của công ty bạn muốn chắc chắn không có 2 giá trị trùng nhau trong mã cột mã nhân viên (vì mỗi nhân viên có 1 mã duy nhất nên ta có thể kiểm tra thông qua mã nhân viên này).

  Trong các phiên bản Excel cao hơn ta có thể sử dụng các chức năng Conditional Formatting để tìm các giá trị trùng nhau.

  Sử dụng COUNTIF có nhược điểm là ta cần sử dụng một cột trung gian. Nhưng nó cũng có ưu điểm là giúp ta tiếp tục theo dõi biến động của danh sách khi ta sửa đổi hay cập nhật chúng.

  Xét thí dụ dưới đây:

  Excel - Làm thế nào để tìm các ô có cùng giá trị trong cột bằng COUNTIF

  Đánh vào ô G3 công thức =COUNTIF($B$3:$B$14,B3) sau đó quét công thức từ ô G3 xuống đến ô G14, ta có:

  Excel - Làm thế nào để tìm các ô có cùng giá trị trong cột bằng COUNTIF

  Sử dụng Format > Conditinal Formatting để tô vàng ô có giá trị lớn hơn 1 trong các ô (G3:G14), ta có thể nhận thấy có một số mã nhân viên bị trùng lặp 2 lần.

  Excel - Làm thế nào để tìm các ô có cùng giá trị trong cột bằng COUNTIF

  Chọn từng dòng có dấu màu vàng để xóa dòng, sau 2 lần xóa ta có (xóa dòng Số TT 4 và Số TT 9):

  Excel - Làm thế nào để tìm các ô có cùng giá trị trong cột bằng COUNTIF

  Đến đây công việc kiểm tra đã hoàn tất.


  Keywords: tìm các ô có cùng giá trị; tìm giá trị trùng nhau trong excel; lọc dữ liệu trùng nhau trong excel; tim gia tri lap; loc gia tri lap; gia tri lap trong excel; loc gia tri trung nhau trong excel; tim du lieu trung nhau trong excel;

  TOP