Excel: Chèn bảng Table Chèn bảng Table

Sử dụng bảng để căn dữ liệu theo chiều ngang và chiều dọc.

1) Chèn một table: Chọn Insert > Table, chọn số hàng và số cột.

Excel - Chèn bảng Table

Nhấn OK ta có:

Excel - Chèn bảng Table

2) Chèn hàng hay cột: Bôi đen toàn bộ hàng hay cột cần chèn vào, bấm phím phải chọn Insert Columns khi chèn cột và Insert Rows khi chọn hàng. Trong thí dụ này ta chèn thêm 1 hàng.

Excel - Chèn bảng Table

3) Hợp nhất các ô Merge Cells: Bôi đen các ô cần thực hiện, bấm phím phải chọn Merge Cells.

Excel - Chèn bảng Table

Kết quả:

Excel - Chèn bảng Table
TOP