EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel: Làm thế nào để tìm ngày cuối cùng của tháng tiếp theo trong Excel

Làm thế nào để tìm ngày cuối cùng của tháng tiếp theo trong Excel


Giả sử A2 có dữ liệu ngày tháng là 10/10/2012. Làm thế nào để xây dựng công thức tính tự động để lấy dữ liệu ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Excel - Làm thế nào để tìm ngày cuối cùng của tháng tiếp theo trong Excel

Nếu sử dụng các hàm định nghĩa sẵn trong Excel 2003 thì rất phức tạp và dài. Vì ta đã biết cách xây dựng hàm của người dùng trong VBA nên ta sẽ sử dụng chúng. Tương tự như các bước trong Làm thế nào để tách tên từ ô chứa họ và tên trong Excel ta có hàm NGAYCUOI_THANGKETIEP(...) như dưới đây:

    Function NGAYCUOI_THANGKETIEP(c As Range)

    NGAYCUOI_THANGKETIEP = DateSerial(Year(c), Month(c) + 2, 0)

    End Function

Excel - Làm thế nào để tìm ngày đầu tiên của tháng tiếp theo trong Excel

Trở lại bảng tính trong Excel, đánh công thức vào ô B2: = NGAYCUOI_THANGKETIEP(A2), sau đó quét công thức trong ô B2 xuống tới B4, cuối cùng ta có:

Excel - Làm thế nào để tìm ngày đầu tiên của tháng tiếp theo trong Excel

Giải thích: Month(c)+2 để chuyển đến tháng thứ 2 kế tiếp; 0 để trả về ngày đứng trước của ngày đầu tiên của tháng thứ 2 kế tiếp - chính là ngày cuối cùng của tháng sau.

Lưu ý:

Ở trên ta sử dụng Format > Cells > Number [Date], chọn Type [14-Mar-01].

TOP