EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel: Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô

1) Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô - Bảo vệ nội dung trong ô bằng password - Protect Sheet


Đôi khi bạn cần thiết kế các bảng tính cho nhiều người sử dụng và bạn muốn rằng ngưởi sử dụng chỉ cập nhật nội dung vào các ô chỉ định và không thay đổi nội dung hay công thức của các ô khác trong bảng tính. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua Format > Cells kết hợp với Tool > Protection.

Giả sử có bảng tính sau và ta muốn người dùng chỉ nhập vào và sửa chữa dữ liệu trong các ô màu vàng.

Excel - Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô - Protection

2) Các bước thực hiện

-Bôi đen toàn bộ bảng tính, chọn Format > Cells > Protection, sau đó chọn Locked, nhấn OK. Mục đích của bước này là khóa cho tất cả các ô.

Excel - Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô - Protection

-Bôi đen các ô (B4:D5) là các ô trong phần màu vàng, chọn Format > Cells > Protection, sau đó xóa đánh dấu Locked, sau bước này chỉ các ô (B4:D5) là không bị khóa. Tuy nhiên để cài đặt có tác dụng ta phải thực hiện khóa bảng tính bằng password. Chọn Tools > Protection > Protect Sheet

Excel - Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô - Protection

-Trong cửa sổ hiện ra, chọn [Protect worksheet and contents of locked cells], và để excel thực hiện đúng việc ngăn chặn thay đổi nội dung trong các ô còn lại và chỉ cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô màu vàng ta cần đánh dấu vào [Select unlocked cells] - tức là cho phép người dùng chọn và thay đổi chỉ các ô không bị khóa trong khu vực nền vàng, sau đó đánh vào password của bạn 2 lần. Lưu ý nếu bạn quên password thì bạn sẽ không mở lại được.

Excel - Ngăn chặn hoặc cho phép người dùng thay đổi nội dung trong ô - Protection

-Tới đây người dùng chỉ có thể chọn và thay đổi nội dung trong các ô (B4:D6) và đó là điều ta mong muốn.

TOP