EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 2

Conditional Formatting- Định dạng tự động

Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô. Ví dụ tùy theo giá trị trong ô C5:
 • Nếu C5=0 thì tô nền màu đỏ (báo hết hàng)
 • Nếu C5 lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 100 thì tô màu vàng (báo đặt hàng)
 • Nếu C5 lớn hơn hoặc bằng 100 thì không cần tô màu (trạng thái còn hàng)
 • Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  Trong bảng tính có các ô có sử dụng công thức khi đó giá trị của ô sẽ phụ thuộc vào giá trị của các ô liên quan vể mặt công thức đến ô đó. Thí dụ trong bảng tính có ô là kết quả tính tỉ lệ phế phẩm của cả nhà máy, và nhà máy đó đã có mục tiêu phế phẩm được đặt ra từ đầu năm. Như vậy mục tiêu đầu năm đã biết còn thực tế phế phẩm của năm thì chưa biết trước mà cần phải tính toán. Ứng dụng Conditional Formatting ta có thể định dạng ô chưa tỉ lệ phần trăm: nếu tỉ lệ phần trăm đạt (tức là nhỏ hơn hoặc bằng mục tiêu đầu năm) thì tô màu nền ô màu xanh, còn nếu không đạt (tức là lớn hơn mục tiêu đầu năm) thì tô màu nền ô màu đỏ.

  1) Conditional Formatting

  Giả sử mục tiêu phế phẩm đặt ra đầu năm là 0.18%, sau khi thiết lập Conditional Formatting cho ô E6, và khi thay đổi giá trị của ô D4 từ 79 xuống 22, thì giá trị tỉ lệ lỗi trong ô E6 thay đổi từ 0.225% xuống 0.159%, đồng thời màu nền của E6 chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  2) Các bước thực hiện

  -Bấm vào ô cần thực hiện E6, chọn Format > Conditional Formatting...

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Trong cửa sổ hiện ra: bấm vào 2 và chọn [Greater than] và đánh vào 0.18% ở ô bên phải. Tiếp theo bấm vào 3 rổi chọn Patterns rồi chọn màu đỏ RED...

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Nhấn OK ta có:>

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Nhấn vào 4 để chèn thêm điều kiện 2:> Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Trong điều kiện 2: chọn [Less than or equal to] (lớn hơn hoặc bằng) và đánh vào 0.18%, chọn Format rồi chọn Patterns chọn màu xanh.

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Nhấn OK, ta thấy ngay lập tức màu nền E6 chuyển màu đỏ vì giá trị của ô là 0.225% đang lớn hơn 0.018%

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  -Để kiểm tra xem điều kiện cài đặt đã đúng chưa ta thay đổi giá trị D4 từ 79 thành 22. Khi có E6 thay đổi theo giá trị chuyển từ 0.225% thành 0.159% và màu nền của ô E6 tự động chuyển sang màu xanh.

  Excel - Định dạng ô thay đổi tự động theo giá trị trong ô - Conditional Formatting

  Keywords: excel định dạng theo điều kiện; excel conditional formatting; định dạng tự động;

  TOP