EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 2
Excel: Sử dụng hàm DCOUNTA Đếm sồ người có ràng buộc vể tuổi và bậc thợ

Sử dụng hàm DCOUNTA Đếm sồ người có ràng buộc vể tuổi và bậc thợ

Một cách khác để đếm những người có tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 35 và bậc thợ nhỏ hơn hoặc bằng 3 là sử dụng DCOUNTA(vùng dữ liệu, tên cột, điều kiện).

Điều kiện được định nghĩa theo tên của các cột đi kèm các điều kiện. Trong trường hợp này điều kiện là Tuổi <=35 và Bậc thợ <=3. Thể hiện chúng như hình dưới đây tại (D14:E15).

Sử dụng DCOUNTA bằng cách đánh vào ô F15: =DCOUNTA(B2:E12,B2,D14:E15)

Excel - Sử dụng hàm DCOUNTA

Kết quả thu được giống như sử dụng COUNTIF.

Excel - Sử dụng hàm DCOUNTA

Keywords: hàm DCOUNTA; đếm có điều kiện;

TOP