EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 4

Hàm VLOOKUP

Sử dụng hàm VLOOKUP tìm kiếm trong danh sách

Hàm VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng tìm kiếm, cột lấy giá trị, đúng/sai). Khi thực hiện hàm sẽ so sánh giá trị tìm kiếm với giá trị trong cột trái nhất của vùng dữ liệu. Nếu tìm thấy nó sẽ trả về giá trị trong ô thuộc dòng đó và ở cột cột lấy giá trị ở trên - cột lấy giá trị có thể là số thứ tự cột tính từ cột trái nhất của vùng dữ liệu.

Cho bảng số liệu sau. Cần phải tìm xem 3 số sau đây có nằm trong bảng không? 8138747041, 8131049686, 813104968?

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Sử dụng VLOOKUP như hình dưới đây để tìm xem 3 mã vật tư có trong bảng hay không? Đánh vào ô E25: =VLOOKUP(D25,$D$2:$D$20,1,FALSE) false có nghĩa là cột trái cùng của vùng dữ liệu trong hàm VLOOKUP không cần phải xếp theo thứ tự. Sau đó kéo công thức tử E25 đến E28.

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Như vậy 2 mã đầu có trong danh sách và mã thứ 3 không nằm trong danh sách. Sử dụng kết hợp với hàm IF(...) và ISNA(...) ta có.

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Để trích dẫn các thông tin của 3 mã này ta sửa đổi như sau:

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Kéo công thức trong ô E25 xuống E27 và kéo E25:E27 sang phải đến M27 ta có:

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Một cách nữa là lấy cột N làm cột trung gian để lọc số liệu. Đánh vào N3: =VLOOKUP(D2,$D$25:$D$27,1,FALSE) sau đó kéo công thức xuống dòng 20 ta có:

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Filter cột N dưới dạng Custom: Greater than 0, ta thu được:

Excel - Sử dụng hàm VLOOKUP

Keywords: Ví dụ sử dụng hàm vlookup; hàm vlookup trong excel;

TOP