EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel: Sử dụng hàm SUMPRODUCT

Sử dụng hàm SUMPRODUCT

Giả sử có bảng số liệu lỗi của các phân xưởng như dưới đây. Sử dụng hàm SUM ta đã tính được tỉ lệ phần trăm cho 3 phân xưởng thông qua việc tính tổng lỗi và tổng sản lượng.

Excel - Sử dụng hàm SUMPRODUCT

Cũng có thể tính tỉ lệ phần trăm lỗi tổng bằng hàm SUMPRODUCT dựa trên sản lượng và tỉ lệ % lỗi.

Excel - Sử dụng hàm SUMPRODUCT

Một thí dụ khác là tính tổng giá trị hàng tồn kho vào cuối tháng. Sử dụng SUMPRODUCT trong trường hợp này làm cho quá trình tính toán đơn giản rất nhiều.

Excel - Sử dụng hàm SUMPRODUCT
TOP