EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1

Đối tượng cơ bản trong Excel

  • Ô (Cell)
  • Hàng (Row)
  • Cột (Column)
  • Bảng tính (Sheets)
  • File (Workbooks)

Ô (Cell) là phần tạo bởi một hàng (row) và một cột, là nơi lưu dữ liệu hay công thức tính toán. Mỗi ô có một địa chỉ tương ứng với hàng và cột đó: A3 là ô có địa chỉ cột A và hàng 3.

Hàng (Row) là dòng nằm ngang, mỗi dòng được xác định bằng một số có giá trị từ 1 đến 65536. Vị trí dòng được xác định bởi số ở cột bên trái nhất bảng tính. Nếu không tìm thấy trên màn hình bạn bấm vào Tools\Options\View và đánh dấu vào Rows & columns headers

excel: đối tượng cơ bản

Cột (Column)nằm thẳng đứng bắt đầu từ cột A và kết thúc bằng cột IV. Có tất cả 256 cột trong một sheet. Dòng địa chỉ cột nằm ở phía trên cùng của mỗi bảng tính.

Bảng tính (Sheet) là một bảng gồm có 65536 dòng từ 1 đến 65536 và 256 cột từ A đến IV. Có nhiều sheet trong một file excel (hay một Workbook).

File excel (Workbook) là một file độc lập chứa các bảng tính sheet. Các file này có phần đuôi mở rộng là .xls.

  • Địa chỉ cột ký hiệu bằng chữ cái (A đến IV).
  • Địa chỉ hàng ký hiệu là số (1 đến 65536).
  • Cột đứng trước hàng (A6, hay P501).
  • Có tất cả 256 cột và 65536 hàng trong một sheet.
1) Các thao tác liên quan đến chèn (insert), xóa (delete), ẩn (hide), xóa ẩn (unhide):

Chèn thêm dòng hoặc cột: Muốn chèn thêm một dòng mới vào một dòng hiện tại nào đó ta đánh dấu dòng đó bằng cách bấm chuột vào ô địa chỉ của dòng tại cột bên trái cùng của bảng tính, khi đó cả dòng sẽ được bôi đen. Bấm vào menu Insert>Rows dòng mới sẽ được chèn vào đúng vị trí dòng đã được đánh dấu. Toàn bộ dữ liệu trong dòng trước đó (nếu có) sẽ được chuyển xuống 1 dòng phía dưới, và vì thế toàn bộ dữ liệu phía dưới đều bị đẩy xuống phía dưới. Nếu muốn chèn nhiều dòng mới bạn chỉ cần đánh dấu số dòng cần chèn: thí dụ bạn cần chèn vào 3 dòng mới thì đánh dấu 3 dòng liền nhau, rồi bấm vào Insert>Rows như bình thường. Dữ liệu trong các dòng từ vị trí đánh dấu sẽ bị đẩy xuống 3 dòng. Chèn 1 hay nhiều cột được thực hiện tương tự với Insert>Columns. Xem thêm

Lưu ý: Phần lớn các thao tác đều có thể thực hiện qua bấm phím phải chuột và chọn các chức năng tương ứng với việc thực hiện qua menu.

Xóa 1 hay nhiều dòng (hay cột): Xóa 1 hay nhiều dòng thực hiện bằng cách đánh dấu các dòng cần xóa, bấm vào Edit>Delete. Sau khi thực hiện lệnh xóa dữ liệu ở các dòng phía dưới sẽ được đẩy lên phía trên. Việc xóa cột được thực hiện tương tự.

Ẩn/hiện các dòng hay cột: Khi cần ẩn 1 hay nhiều dòng ta đánh dấu các dòng, sau đó chọn Format>Row>Hide. Các dòng đánh dấu bị ẩn nhưng không bị xóa mất. Muốn hiện lại các dòng bị ẩn ta không thể chọn các dòng đó vì chúng đang bị ẩn, ta chọn các dòng liền trước và liền sau của chúng rồi chọn Format>Row>Unhide. Tương tự thực hiện với cột, sau khi đánh dấu cột ta chọn Format>Column>Hide hoặc Format>Column>Unhide.

Chèn/Xóa, Ẩn/hiện, Đổi tên, Sao chép và di chuyển 1 sheet: Để chèn một sheet mới bấm vào Insert>Sheet một bảng tính mới được chèn vào và tên bắt đầu bằng sheet xxx. Để xóa sheet hiện thời chọn Edit>DeleteSheet. Lưu ý là sau khi xóa sheet thì toàn bộ nội dung trong sheet sẽ mất. Để ẩn một sheet hiện thời chọn Format>Sheet>Hide. Để hiện một sheet đã bị ẩn trước đó chọn Format>Sheet>Unhide một danh sách các sheet đang ẩn sẽ được hiện ra, chọn sheet tương ứng và nhấn OK. Đổi tên một sheet bằng cách chọn Format>Sheet>Rename sau đó đánh vào tên mới. Để sao chép sheet hiện thời chọn Edit>Move or Copy Sheet, trong menu hiện ra ta chọn To book: đến file đích (có thể là file hiện thời hay file khác hoặc một file mới), Before sheet: Nếu thực hiện trong file hiện tại thì chọn vị trí của sheet, Create a copy: Đánh dấu nếu bạn muốn tạo bản sao của sheet. Xem thêm


Keywords: chèn (insert), xóa (delete), ẩn (hide), xóa ẩn (unhide) trong excel

TOP