EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel: 1- Sắp xếp dữ liệu trong cột

Sắp xếp dữ liệu trong cột

Hãy xét ví dụ trong bảng dưới đây. Dữ liệu là bảng tổng hợp doanh số bán hàng trong tháng và người quản lý muốn các dữ liệu được sắp xếp từ lớn đến bé để có các kế hoạch tương ứng cho các tháng kế tiếp.

Bảng dữ liệu trước khi sắp xếp

Sắp xếp dữ liệu trong cột

Thường trước khi tiến hành sắp xếp ta nên cân nhắc đến việc đưa dữ liệu về trạng thái ban đầu. Ta có thể làm điều này trên cột TT.

Các bước thực hiện sắp xếp một cột:

  • Bôi đen toàn bộ bảng số liệu. Chọn Data, chọn Sort.
  • Trong menu hiện ra: Chọn cột cần sắp xếp là "Doanh số bán hàng trong tháng 6".
  • Chọn Ascending: Tăng dần, Descending: Giảm dần.
  • Vì ta bôi đen toàn bộ bảng số liệu và dòng tiêu đề, ta chọn Header Row. Chọn OK.

Trong menu hiện ra: Chọn cột cần sắp xếp là "Doanh số bán hàng trong tháng 6.

Sắp xếp dữ liệu trong cột

Kết quả:

Sắp xếp dữ liệu trong cột

Trường hợp cần khôi phục lại thứ tự ban đầu ta chỉ cần làm tương tự với cột TT, chỉ khác là chọn sắp xếp giảm dần.

TOP