EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel - Ẩn hoặc hiện dòng hoặc cột
  • Ẩn một hay nhiều cột
  • Hiện các cột bị ẩn
  • Ẩn và hiện dòng cũng được làm tương tự.

Ẩn một hay nhiều cột:
  • Chọn cột C và D bằng cách nhấp chuột vào dòng địa chỉ cột trên cùng của cột C và D
  • Bấm chuột phải, chọn Hide
Chọn cột C và D, sau đó bấm chuột phải. Trong menu hiện ra chọn Hide.
Excel - Ẩn hoặc hiện dòng hoặc cột

Kết quả sau khi thực hiện cột C và D đã bị ẩn đi, và cột E nằm ngay sau cột B (Cột bị ẩn đi không bị xóa và có thể hiện trở lại)
Excel - Ẩn hoặc hiện dòng hoặc cột

Hiện lại các cột bị ẩn trước đó.
Muốn hiện lại cột đã ẩn C và D, cần bôi đen 2 cột B và E. Bấm phím phải chuột. Trong menu hiện ra chọn Unhide.
Excel - Ẩn hoặc hiện dòng hoặc cột

Ẩn hoặc hiện một hay nhiều dòng được thao tác tương tự như với cột.
TOP