EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 2
Excel - Thêm hoặc xóa dòng hoặc cột
  • Thêm một cột "Đơn vị tính" vào bảng cho trước
  • Xóa một cột
  • Lưu ý cách chọn nhanh cả dòng hoặc cột
  • Có thể chèn một lúc nhiều hơn 1 dòng hoặc cột
  • Chèn hay xóa dòng cũng được làm tương tự.

Thí dụ cần chèn cột ""Đơn vị tính" vào ngay sau cột "Hạng mục":

  • Chọn cột C bằng cách nhấp chuột vào dòng địa chỉ cột
  • Bấm chuột phải, chọn Insert
  • Đánh vào ô C2: "Đơn vị tính"
  • Nhận thấy các cột từ "Số lượng" đã được dịch chuyển toàn bộ sang phải 1 cột.
Chọn cột C:
Excel - Thêm hoặc xóa dòng hoặc cột

Chọn Insert:
Excel - Thêm hoặc xóa dòng hoặc cột

Kết quả:
Excel - Thêm hoặc xóa dòng hoặc cột

Để xóa một cột ta làm tương tự các bước ở trên, thay vì chọn Insert ta chọn Delete.
Nếu ô trong cột bị xóa có liên kết trong công thức ở một ô khác thì sau khi thực hiện xóa cột công thức trong ô đó sẽ bị lỗi!


Chèn hoặc xóa dòng được làm tương tự như với cột (chỉ khác là ta chọn dòng, và sau khi chèn dòng các dòng phía sau sẽ bị đẩy xuống phía dưới.
TOP