EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 1
Excel - Tham chiếu sử dụng tên

Tham chiếu sử dụng tên


  • Tính tổng giá trị trong các ô từ E2 đến E9 bằng công thức =SUM(E2:E9)
  • Cũng có thể đặt tên cho E2:E9 thí dụ THANHTIEN, sau đó tham khảo qua tên =SUM(THANHTIEN)

Với thí dụ tính tổng thành tiền trong ô F10: = SUM(E2:E9). Để đặt tên cho E2:E9 ta làm như sau:
  • Bôi đen E2:E9
  • Nhấp chuột menu Insert, chọn Name, chọn Define:
  • Gõ vào THANHTIEN trong ô Name in workbook. Chọn Add, chọn OK
  • Thay công thức trong ô E10 thành =SUM(THANHTIEN)
  • Muốn thay đổi phạm vi của THANHTIEN ta bôi đen các ô cần đặt tên, chọn Insert\Name\Define và định nghĩa lại

Sau khi thay đổi công thức trong ô E10 từ =SUM(E2:E9) thành =SUM(THANHTIEN) ta thu được kết quả giống như ban đầu.
Excel - Tham chiếu sử dụng tên
TOP