EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 2

Kiểm tra và xử lý N/A khi dùng hàm VLOOKUP

=ISNA(VLOOKUP(...))
 • Khi hàm VLOOKUP không tìm được giá trị cần tìm sẽ trả kết quả là #N/A: Điều kiện kiểm tra (giá trị các ô hoặc biểu thức)
 • ISNA(): Hàm ISNA() sẽ kiểm tra nếu kết quả trong ngoặc là N/A
 • Trong các verion mới hơn có thể sử dụng hàm IFNA()
 • Hàm VLOOKUP() trả về giá trị N/A khi không tìm thấy

  Excel - Xử lý N/A từ hàm VLOOKUP

  Kết quả:

  Excel - Xử lý N/A từ hàm VLOOKUP

  Sử dụng ISNA(...)

  Sử dụng hàm ISNA lồng ra ngoài hàm VLOOKUP: =ISNA(VLOOKUP(C22,$C$11:$C$16,1,FALSE))

  Excel - Xử lý N/A từ hàm VLOOKUP - hàm ISNA

  Sử dụng IF(...) để trả về thông báo

  Sử dụng hàm IF lồng ra ngoài hàm ISNA: =IF(ISNA(VLOOKUP(C22,$C$11:$C$16,1,FALSE)),"Không tìm thấy", VLOOKUP(C22,$C$11:$C$16,1,FALSE))

  Excel - Xử lý N/A từ hàm VLOOKUP - hàm ISNA

  Trong các version cũ hơn Excel chưa trang bị hàm IFNA(). Các phiên bản mới hơn cung cấp hàm IFNA để kiểm tra và đưa về giá trị mong muốn và thực tế nó được sử dụng nhiều hơn.

  =IFNA(VLOOKUP(...), KQ1, KQ2)
 • KQ1: Khi hàm VLOOKUP() không tìm được kết quả
 • KQ2: Khi hàm VLOOKUP() tìm được kết quả

 • Keywords: Ví dụ sử dụng hàm vlookup; hàm vlookup trong excel; Xử lý N/A với hàm VLOOKUP; Cách sử dụng hàm ISNA hoặc IFNA ở các version sau;

  TOP