Khôi phục giá trị ô sử dụng .DataBoundItem và .RejectChanges()


Trong một số trường hợp khi đang sửa đổi giá trị trong ô và người dùng nhấn nút hủy bỏ khi được hỏi xác nhận thay đổi. Khi đó có thể khôi phục lại giá trị ban đầu trong ô từ mã code:

((DataRowView)dgviewMobile.Rows[e.RowIndex].DataBoundItem).Row.RejectChanges();//khoi phuc gia tri truoc do

Copy »


Keywords: Khôi phục giá trị ô; Reject Change;

TOP