UPDATE có sử dụng JOIN


Giả sử có 2 bảng: table_ORDER quản lý số lượng đặt hàng và table_ITEM quản lý các mục vật tư. Số lượng đặt hàng cần tuân theo số lượng lô (lotsize) qui định trong table_ITEM.

table_ORDER:

  1. item_ID
  2. order_QUANTITY

table_ITEM:

  1. item_ID
  2. item_LOTSIZE
C#:
string sql=
"UPDATE table_ORDER AS tb1
INNER JOIN tb_ITEM AS tb2 ON tb1.item_ID=tb2.item_ID
SET tb1.order_QUANTITY=ROUND("+qty+"/tb2.item_LOTSIZE+0.5,0)*tb2.item_LOTSIZE";

Copy »


Keywords: UPDATE sử dụng với JOIN

TOP