Kết thúc nhập liệu từ mã chương trình .EndEdit()


Sử dụng .EndEdit() để kết thúc quá trình nhập liệu vào một ô từ mã chương trình.

//C#:
//...
GetParent().dgviewMobile.EndEdit();
GetParent().dgviewMobile.Focus();
GetParent().dgviewMobile.CurrentCell = GetParent().dgviewMobile[updatedColumn, updatedRow];
//...

Copy »


Keywords: Kết thúc nhập liệu từ mã chương trình .EndEdit()

TOP