Chèn Comment và hiển thị IntelliSense các hàm người dùng


Sử dụng Insert Comment (bấm chuột phải), hoặc /// ngay trước định nghĩa hàm.

/// <summary>
/// Hiển thị thông tin chi tiết Bill Of Materials của sku
/// </summary>
/// <param name="sku">Mã sản phẩm cuối</param>
virtual public void Load_BOM(int sku)
    {
    }

Copy »

Để thông tin có thể hiển thị, khi biên dịch DLL cần lựa chọn option "XML document file": Project/ ... Properties/ XML document file.

Hiển thị IntelliSense

Keywords: Chèn Comment và hiển thị IntelliSense các hàm người dùng

TOP