Sử dụng DataGridViewComboBoxCell khi nhập dữ liệu DataGridView


Sử dụng trường hợp dữ liệu của các ô trong một cột là một tập hợp các giá trị đã biết trước

 Sử dụng DataGridViewComboBoxCell

Đoạn mã dưới thực hiện khi người sử dụng bắt đầu soạn thảo 1 ô. Sau khi khai báo, thực hiện thêm các giá trị lựa chọn và cuối cùng gán DataGridViewComboBoxCell vào ô đang soạn thảo.

//C#: Code trong CellBeginEdit(object sender, EventArgs e) event
//...
case "order_STATUS":
    cmbStatus = new DataGridViewComboBoxCell();//Khai báo
    cmbStatus.MaxDropDownItems = 3;//Khai báo
    cmbStatus.FlatStyle = FlatStyle.Flat;//Định dạng
    cmbStatus.Items.Add("ACTIVE");//Thêm giá trị
    cmbStatus.Items.Add("PENDING");//Thêm giá trị
    cmbStatus.Items.Add("DELETED");//Thêm giá trị
    dgviewMobile[e.ColumnIndex, e.RowIndex] = cmbStatus;//Gắn DataGridViewComboBoxCell vào ô đang soạn thảo
    break;
//...

Copy »


Keywords: Sử dụng DataGridViewComboBoxCell khi nhập dữ liệu DataGridView

TOP