Các hàm trong Access


 • Các hàm xử lý dữ liệu ký tự.
 • Các hàm xử lý dữ liệu số.
 • Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng.

Các hàm được sử dụng trong các câu lệnh SQL; Tham số là các trường hoặc biểu thức tạo từ các trường (columns); Hàm thực hiện trên dữ liệu các trường và trả về dữ liệu trong trường.

Thí dụ với hàm Mid áp dụng cho các trường hợp khác nhau:

SELECT Mid("SQL Function", 6); cho kết quả là "unction".

SELECT Mid("SQL Function", 6, 2); cho kết quả là "un".

SELECT Mid(MaSoThietBi, 3, 4)AS NamSanXuat FROM DanhmucThietBi; cho kết quả là một tập hợp các bản ghi trong đó năm sản xuất của thiết bị NamSanXuat được tách ra từ cột mã số MaSoThietBi .


 • Các hàm xử lý dữ liệu ký tự.
  • Asc: Trả về mã của ký tự. Hàm chỉ trả về kết quả của một ký tự.
  • Chr: Trả về ký tự tương ứng với mã xác định.
  • &: Nối các chuỗi ký tự với nhau.
   "SELECT Ho & " " & TenDem & " " & Ten FROM Khachhang "
  • CurDir: Trả về thư mục hiện tại.
  • Format: Định dạng chuỗi ký tự là tên các trường biểu thức từ tên các trường.
   "SELECT Format(Dongia, '#,##0.00")AS Dongia FROM Donhang"
  • InStr: Trả về vị trí của chuỗi cần tìm trong một chuỗi khác.
   Thí dụ thứ nhất trả về một giá trị 9 là vị trí của kí tự f khi hàm áp dụng với một chuỗi.
   "SELECT InStr('Microsoft', 'f')"
   Thí dụ thứ hai áp dụng cho tên trường Ten thuộc bảng Khachhang nên sẽ cho kết quả trong cột TimTen cho toàn bộ bản ghi.
   "SELECT InStr(Ten, 'f')AS TimTen FROM Khachhang"
  • LCase: Trả về kết quả chữ thường.
   LCase("Microsoft") cho kết quả "microsoft".
  • Left: Trả về kết quả là một số xác định các ký tự tính từ trái.
   Left("Microsoft", 2) cho kết quả "Mi".
  • Len: Trả về độ dài của chuỗi.
   Len("Microsoft") cho kết quả 9.
  • LTrim: Trả về chuỗi sau khi đã xóa các khoảng trống bên trái.
   LTrim(" Access") cho kết quả "Access".
  • Mid: Trả về một phần trong chuỗi tính từ một vị trí xác định.
   Mid("Microsoft Access", 6,4) cho kết quả "soft".
   Áp dụng trong câu lệnh SQL:
   "SELECT Mid(serialnumber, 9 , 4)AS ManufacturingYear" cho kết quả 4 ký tự là năm sản xuất của thiết bị trong cột SerialNumber.

   SerialNumber
   001267872000
   001267942001
   001268272005

   ManufacturingYear
   2000
   2001
   2005

  Keywords: Các hàm trong Access

  TOP