Sắp xếp dữ liệu ngày tháng Date theo năm tháng ngày


Sử dụng các hàm ngày tháng trong câu lệnh SQL: Year(), Month() và Day()

VB:
comm = New OleDb.OleDbCommand("SELECT tb1.*, tb_TRANSACTION.trans_DATE " _
& " FROM " _
'...
& " ORDER BY YEAR(trans_DATE), MONTH(trans_DATE), DAY(trans_DATE)", conn)

Copy »


Keywords: Sắp xếp dữ liệu ngày tháng Date theo năm tháng ngày

TOP