Ngăn không cho rời form đang mở ShowDialog


Sử dụng ShowDialog() để ngăn người sử dụng rời khỏi form

'...
My.Forms.frmPRICE.ShowDialog()
My.Forms.frmPRICE.BringToFront()
'...

Copy »


Keywords: Ngăn không cho rời form đang mở ShowDialog

TOP