Lưu kết quả màn hình ra file text


Khi đang ở dòng lệnh mysql> thực hiện lệnh sau để lưu kết quả màn hình ra file t.txt:

1) >TEE t.txt;

2) >SHOW COLUMNS FROM tb_mrp;

3) >SELECT * FROM tb_mrp;


Keywords: Lưu kết quả màn hình ra file text

TOP