Sử dụng KeyDown và KeyUp trong Search TextBox trong C#


Sử dụng KeyDown để kiểm tra khi việc gõ dữ liệu vào TextBox đã hoàn tất, bằng phím Enter:

public void txtSearch_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyCode == Keys.Enter) //Bỏ qua lệnh này với KeyUp
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        dt = (DataTable)dgviewMobile.DataSource;
        dgviewMobile.DataSource = null;
        if ((!String.IsNullOrEmpty(txtSearch.Text))&&(dt!=null))
        {
            Search.Search mSearch = new Search.Search();
            mSearch.Search_DataGridView(txtSearch.Text, ref dt);
            dgviewMobile.DataSource = dt;
            dgviewMobile_ReLayout();
        }
        else
        {
            //reload all
            item.btnCommandITEM.load_DB(-1);
        }
    }
}

Copy »

Sử dụng KeyUp để kiểm tra ngay sau khi giá trị gõ vào TextBox có sự thay đổi nội dung:

public void txtSearch_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
        DataTable dt = new DataTable();
        dt = (DataTable)dgviewMobile.DataSource;
        dgviewMobile.DataSource = null;
        if ((!String.IsNullOrEmpty(txtSearch.Text))&&(dt!=null))
        {
            Search.Search mSearch = new Search.Search();
            mSearch.Search_DataGridView(txtSearch.Text, ref dt);
            dgviewMobile.DataSource = dt;
            dgviewMobile_ReLayout();
        }
        else
        {
            //reload all
            item.btnCommandITEM.load_DB(-1);
        }
}

Copy »


Keywords: Sử dụng KeyDown và KeyUp trong Search TextBox

TOP