Kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng GetType trong C#


Ví dụ sau sử dụng GetType() để kiểm tra kiểu dữ liệu của một ComboBox và thay đổi tương ứng:

if (!String.IsNullOrEmpty(cmbFilterField_1.Text))
{
    switch (dtFIELD.Rows[0][cmbFilterField_1.Text].GetType().ToString())
    {
        case "System.String":
            s = cmbFilterField_1.Text + "='" + cmbFilterValue_1.Text + "'";
            break;
        case "System.Int32":
            s = cmbFilterField_1.Text + "=" + Convert.ToInt32(cmbFilterValue_1.Text) + "";
            break;
        case "System.Double":
            s = cmbFilterField_1.Text + "=" + Convert.ToDouble(cmbFilterValue_1.Text) + "";
            break;
    }
}

Copy »


Keywords: Kiểm tra kiểu dữ liệu của đối tượng GetType

TOP