Biên dịch file DLL


File DLL (Dynamic Link Library= Thư viện liên kết động) là file chứa các thư viện hàm và các thông tin khác mà chương trình Windows có thể truy cập. Khi một chương trình khởi chạy, thì các liên kết đến file DLL được tạo ra.

Các chương trình khác nhau có thể sử dụng các hàm và thông tin trong DLL. Điều này cho phép thiết kế và viết mã theo từng mođun. Thêm nữa việc sử dụng DLL cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn và nạp chương trình nhanh hơn và chỉ nạp khi có yêu cầu.

Một ưu điểm nữa của DLL là có thể sửa đổi và nâng cấp thông qua file DLL mà không ảnh hưởng tới các mođun khác.

C#:
1) Không chứa class Program, vì các file DLL không thể chạy.
2) Chuyển Projects ...PropertiesApplication Output Type thành Class Library.
3) Build it để biên dịch thành file DLL.

Keywords: Biên dịch file DLL

TOP