Tham chiếu đến giá trị 1 ô trong DataTable


C#:
DataTable dt = new DataTable();
//Gán giá trị ô
dt.Rows[i][j]="Đã thanh toán";
//Lấy giá trị ô
string s;
s = dt.Rows[i]["KhachHang"].ToString();

Copy »


Keywords: Tham chiếu giá trị 1 ô

TOP