Danh sách tổng hợp từ 2 tables UNION


Table wh1 có nội dung:
item_code    remark
2017        common in wh1 and wh2
2111        only in wh1

và table wh2 có nội dung:
item_code    remark
2017        common in wh1 and wh2
2222        only in wh2

SELECT wh1.* FROM wh1
UNION
SELECT wh2.* FROM wh2

Copy »

Kết quả thu được tất cả các item_code trong wh1 và wh2:
item_code    remark
2017        common in wh1 and wh2
2111        only in wh1
2222        only in wh2

Keywords: Danh sách tổng hợp từ 2 tables UNION

TOP