Tham chiếu đến giá trị 1 ô trong DataGridView


C#:
//Gán giá trị ô
DataGridView dgv = new DataGridView();
dgv.Rows[i].Cells[j].Value="Đã thanh toán";
//Lấy giá trị ô
string s;
s = dgv.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();

Copy »

VB:

'Gán giá trị ô
Dim dgv As DataGridView
dgv = New DataGridView
dgv.Rows(i).Cells(j).Value="Đã thanh toán"
'Lấy giá trị ô
Dim s As String
s = dgv.Rows(i).Cells(j).Value.ToString()

Copy »


Keywords: Tham chiếu đến ô trong DataGridView, Giá trị 1 ô trong DataGridView

TOP