EXCEL
Excel - Cơ bản
Excel - Công thức và hàm
Excel - Nâng Cao
Excel - Visual Basic
Excel - Tra cứu các
Excel - Bài tập
Online: 3

Hàm SUMIF

=SUMIF(DL1, ĐK, DL2)
 • DL1: Vùng dữ liệu khảo sát
 • ĐK: Điều kiện kiểm tra (giá trị các ô hoặc biểu thức)
 • DL2: Vùng dữ liệu tính tổng
 • Sử dụng hàm SUMIF tính tổng các ô theo một điều kiện

  Hàm SUMIF sử dụng để tính tổng của vùng dữ liệu theo một điều kiện nào đó. Dữ liệu kiểm tra nằm trong cột trái nhất và vùng dữ liệu tính tổng có thể là bất kỳ cột nào. Hàm SUMIF có dạng SUMIF(vùng dữ liệu, điều kiện, vùng tính tổng).

  Thí dụ sau sử dụng SUMIF để tổng hợp các cỡ đông phục từ các số liệu của phân xưởng 1,2,3 trong nhà máy. Vùng dữ liệu là (A1:B20)

  Excel - Sử dụng hàm SUMIF

  Lập bảng tổng hợp sau tại ô A25. Lưu ý các nội dung trong các ô A26 đến A28 phải giống với nội dung trong các bảng kê của các phân xưởng 1,2 3 ở trên.

  Excel - Sử dụng hàm SUMIF

  Với lưu ý bảng dữ liệu là (A1:B20) và số lượng cần thực hiện phép lấy tổng nằm trong (B1:B20), ta đánh công thức sau vào ô B26: SUMIF(A1:B20, A26, B1:B20)

  Excel - Sử dụng hàm SUMIF

  Cố định địa chỉ vùng dữ liệu để chuẩn bị copy công thức xuông ô B27, B28 ta có: =SUMIF($A$1:$B$20, A26, $B$1:$B$20)

  Excel - Sử dụng hàm SUMIF

  Kéo công thức từ ô B26 xuống đến ô B28, ta được kết quả cuối cùng:

  Excel - Sử dụng hàm SUMIF

  Keywords: hàm SUMIF trong excel; ví dụ hàm SUMIF trong excel; sử dụng hàm SUMIF;

  TOP