Tạo và xóa cơ sở dữ liệu trên MySQL C#


I) Thực hiện trên dòng lệnh MySQL

1) CREATE DATABASE: Tạo cơ sở dữ liệu mới

Câu lệnh (nếu cơ sở dữ liệu đã có thì máy sẽ báo lỗi):

mysql> CREATE DATABASE skydoc;

2) CREATE DATABASE IF NOT EXISTS: Tạo cơ sở dữ liệu mới

Câu lệnh (nếu cơ sở dữ liệu máy sẽ bỏ qua câu lệnh):

mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS skydoc;

3) DROP DATABASE: Xóa cơ sở dữ liệu

Câu lệnh:

mysql> DROP DATABASE skydoc;

II) Tạo cơ sở dữ liệu MySQL từ trong mã chương trình C#

    
    
using MySql.Data.MySqlClient;
public void TAOCOSODULIEU()
{
MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection();
MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand comm;
conn.ConnectionString = "server = 127.0.0.1; uid = admin; pwd = 12345689; database = ; charset = utf8;";
conn.Open();
comm = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand("CREATE DATABASE skydoc", conn);
comm.ExecuteNonQuery();
}

Copy »

Lưu ý: Do cơ sở dữ liệu chưa tồn tại nên trong conn.ConnectionString ta đã để trống database.

    

Keywords: Tạo và xóa cơ sở dữ liệu trên MySQL C#; Tạo cơ sở dữ liệu MySQL từ trong mã chương trình C#

TOP