Các thao tác trên bảng dữ liệu Table trong MS Access


Thêm một bản ghi vào table bằng cách đánh vào dòng cuối cùng trong bảng, trong DataSheet View. Ta cũng có thể thực hiện chọn một bản ghi bấm chuột trái và chọn Copy sau đó Paste vào dòng cuối nhưng phải đảm bảo sửa các giá trị trong các trường có giá trị duy nhất không máy sẽ báo lỗi và yêu cầu sửa dữ liệu nhập.

Sắp xếp theo chiều tăng dần hoặc giảm dần bằng cách chọn trường đó và vào Record>Sort chọn Sort Accending hoặc Sort Decending.

Chuyển nhanh tới bản ghi có thứ tự đã biết bằng cách đánh số bản ghi vào thanh điều hướng chân màn hình.

Tìm kiếm giá trị cho trước, bấm vào Edit>Find giả sử tìm "tiếng Anh" sử dụng: Look In: Tìm trong table nào? và Match: là điều kiện kèm theo: Any part of field: tìm từng phần trong giá trị cột, Whole field: tìm nguyên giá trị trong cột, Start of field: tìm tại vị trí bắt đầu trong giá trị của cột.

Access: Các thao tác trên bảng dữ liệu Table trong MS Access

Lọc các bản ghi thỏa mãn điều kiện nào đó. Thí dụ lọc các bản ghi mà TenSP có chứa "chuyên Anh" trong table SANPHAM. Trước tiên mở SANPHAM trong DataSheet View. Chọn Record>Filter chọn Advanced Filter:, sau khi bấm kép vào trường TenSP ta có:

Access: Các thao tác trên bảng dữ liệu Table trong MS Access

Để hiện các bản ghi có tên chứa "chuyên Anh" ta đánh vào ô Criteria:Like "*chuyên Anh*". Sau đó chọn Record>Filter>Apply Filter/Sort, ta có:

Access: Các thao tác trên bảng dữ liệu Table trong MS Access
Bấm vào mục lục bên trái màn hình, hoặc chuyển đến Các thao tác trên bảng dữ liệu Table »
TOP